Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Бизнес каталог Видин представя фирмите от града и региона и тяхната основна дейност. Фирмите са подредени по дейности в отделни категории. Участието в каталога е безплатно и подлежи на обновяване. Публикуваната информация е достъпна, благодарение на любезното съдействие на нашите партньори.
Бизнес каталог Видин предлага кратка информация за Област Видин и Общините от областта.

бизнес каталог видин

Област Видин

Област Видин. Общини

Област Видин

област видин
Област Видин

Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща площ от 3022 кв. км, което представлява 2.7% от територията на Република България. Географското положение на областта векове наред е благоприятствало развитието й като транспортен, търговски, културен и политически център. Област Видин е входно - изходната врата на Република България за Европа и света.
На север областта граничи с Република Румъния, на запад е в съседство с Република Сърбия, на юг е оградена от Стара планина, а на изток граничи с област Монтана. Северната ни граница - река Дунав, обуславя възможността за преки връзки с всички страни от Дунавския басейн. През областта преминават два транс- европейски коридора - № 4 Крайова /Р. Румъния - Видин – София – Кулата/ и № 7 Рейн- Майн - Дунав. Територията на областта включва 11 общини: Видин, Бойница, Брегово, Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене. Към края на 2006 година постоянното население на област Видин възлиза на 114 769 жители.
Областен управител - Момчил Станков
info Област Видин

Област Видин

област видин
Община Видин

Община Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина и е издължена по протежение на двата най-характерни завоя на р. Дунав в тази си част. Общината е в близост до Република Сърбия и граничи чрез река Дунав с Република Румъния. Важна стратегическо предимство на общината е мястото, което заема в националната и европейска транспортна система.
През общината преминават два европейски транспортни коридора: № 4 Дрезден/Нюрнберг–Прага–Виена/Братислава–Будапеща–Арад–Букурещ–Констанца/ Крайова – София – Солун/Пловдив – Истанбул и № 7 - река Дунав. Важен проект за общината е предстоящото изграждане на Дунав мост 2 на километър 796, свързващ градовете Видин и Калафат (Румъния). Към момента европейски транспортен коридор № 4 се обслужва от фериботна линия Видин – Калафат (Румъния), находяща се на 2,5 км от гр. Видин. Кмет - Герго Гергов.
info Община Видин

Област Видин

област видин
Община Белоградчик

Община Белоградчик е разположена в Северозападна България, област Видин. На север, изток и юг граничи съответно с общините Макреш, Димово и Чупрене, на запад с Република Сърбия. Разстоянието от гр. Белоградчик до гр. София е 180 км, а до областния център гр. Видин – 55 км. Територията на община Белоградчик заема части от западния Предбалкан. На юг и на запад релефът преминава в хълмист и планински. От 411 кв. км територия на общината, 198 кв. км се заемат от гори. През общината преминават реките Арчар и Стакевска (приток на р. Лом), които извират от Свети Николския дял на Стара планина и се вливат в р.Дунав. Най-големият воден басейн в общината е Рабишкото езеро с площ 3250 дка. То е разположено на около 20 км северозападно от гр. Белоградчик в северното подножие на хълма Рабишката могила, до с.Рабиша и е с карстов произход. Кмет - Борис Николов.
info Община Белоградчик

Област Видин

област видин
Община Бойница

Община Бойница е разположена в Северозападна България, област Видин. Общинският център с.Бойница се намира на 250 км от столицата София и на 35 км от областния център Видин. На юг и югоизток общината граничи с община Кула, на изток - с община Видин, на североизток - с община Брегово, на север и запад общината граничи с Република Сърбия. Средната надморска височина в общината е около 350 м. През територията й преминават реките: Бойнишка, Рабровска и Тополовска.
Икономическият облик на общината се определя главно от селското стопанство. От общата площ на общината 80,15% са селскостопански фонд, 14,85% - горски фонд, 3,25% - фонд “Населени места”, 1,75% - водни площи, пътища и инфраструктура. Основното направление в селското стопанство е земеделието и в частност отглеждането на зърнени култури. Кмет - Анета Стойкова Генчева.
info Община Бойница

Област Видин

област видин
Община Брегово

Община Брегово е разположена в най–северозападната част на Република България, между бреговете на реките Тимок и Дунав. На запад граничи с Република Сърбия (чрез река Тимок и по суша), на север - с Република Румъния (чрез река Дунав), на изток, юг и югоизток – съответно с общините Ново село, Бойница и Видин. На територията на общината функционира ГКПП Брегово, най-северната транспортна връзка между Република България и Република Сърбия, където е изграден и модерен Граничен инспекционен ветеринарен пункт, отговарящ на всички европейски изисквания за граничен контрол и инспекция на хранителни продукти от животински произход. ГКПП Брегово е по направление на второкласен път II 12 О.п. Видин - Иново - Брегово - граница Сърбия и свързва градовете Брегово и Неготин (Сърбия). Релефът в общината е равнинен и полупланински в селата Косово, Делейна и Гъмзово.
Кмет - инж. Милчо Лалов
info Община Брегово

Област Видин

област видин
Община Грамада

Община Грамада е разположена в Северозападна България, в централната част на област Видин. Граничи с общините Кула, Макреш, Димово и Видин. Общинският център гр.Грамада, отстои на 30км от гр. Видин и 200км от гр. София. Релефът на общината се изразява в равни терени с дълбоки долини, прорязани от реките Видбол, Корманица, Грамадска река и Ясова бара. Средната надморска височина е 210м.
Водещ отрасъл в структурата на икономиката на община Грамада е селското стопанство. Общият селскостопански фонд е 136 664 дка, а горската територия - 37 985 дка. Основните култури, които се отглеждат в общината са зърнените култури. Съществуват подходящи условия и традиции за развитието на лозарство, овощарство и зеленчукопроизводството. Кмет - Николай Любенов Гергов
info Община Грамада

Област Видин

област видин
Община Димово

Община Димово е разположена в северозападната част на Република България, област Видин. Граничи с шест други общини от областта – Белоградчик, Ружинци, Грамада, Чупрене, Макреш и Видин, с община Лом от област Монтана, а на север / североизток посредством р. Дунав – с Република Румъния.
Общината се характеризира с добра транспортна достъпност. През гр. Димово преминава международен път Е 79 Граница Румъния - о.п.Видин – Димово – Монтана – Враца – София – Граница Гърция, който е част от трасето на трансевропейски коридор № 4, на 30 км от града се намира фериботната връзка Видин – Калафат и ГКПП Връшка чука, а на 50 км ГКПП Брегово. През територията й преминава и ж.п. линията Видин – София с дължина на участъка в общината от 38 км. Обслужването се извършва от две ж.п. гари –Димово и Гара Орешец.
Територията на общината е с преобладаващо хълмисто-равнинен характер, обхващащ части от Дунавската равнина, в която попада Арчарският район, и преминава до полупланински в района на град Димово и село Гара Орешец, с надморска височина от + 42 м до + 900 м. Кмет - Лозан Лозанов.
info Община Димово

Област Видин

област видин
Община Кула

Община Кула се намира в северозападната част на страната, област Видин. Територията й обхваща части от Дунавската равнина и крайните западни разклонения на Стара планина. Релефът е хълмисто-равнинен, слабо наклонен на север и североизток и прорязан от дерета и речните долини на реките Тополовец и Чичилска. На юг и югоизток следват хълмистите вериги на Предбалкана с височина от 300 – 500 метра.
Община Кула граничи с общините: Видин, Макреш, Грамада, Бойница и Зайчар / Република Сърбия/. В общината функционира ГКПП „Връшка чука” по направление на второкласен път II14 О.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Сърбия . Разстоянието от граничния преход до сръбския град Зайчар е 11 км. Кмет - д-р Владимир Владимиров
info Община Кула

Област Видин

област видин
Община Макреш

Община Макреш е разположена в Северозападна България. Граничи с общините Кула, Грамада, Димово и Белоградчик, а на запад - с Република Сърбия. Релефът на общината е равнинен при селата Макреш, Цар Шишманово и Вълчек. На запад релефът преминава в хълмист при селата Подгоре, Раковица и Толовица и предпланински в с.Киряево. Надморската височина е от 210 м до 1100 м. Горският фонд в общината е 79 676 дка, предимно смесени широколистни насаждения - бук , дъб и други. През община Макреш преминава река Видбол, която приема множество малки притоци.
От общата площ на общината земеделската земя обхваща 143 897 дка, горски фонд – 77 159 дка, водни площи – 2 622 дка, за добив на полезни изкопаеми – 581 дка (кариера за добив на глина и кариера за добив на варовик). Кмет - Иван Каменов Вълчев
info Община Макреш

Област Видин

област видин
Община Ново село

Община Ново село е разположена в северозападната част на Република България, в област Видин. Общината граничи с община Видин и община Брегово и посредством река Дунав с Република Румъния. Община Ново село отстои на 25 км от гр. Видин и на 15 км от границата с Република Сърбия. Релефът е равнинен. Общият поземлен фонд на общината възлиза на 86 622 дка, което представлява 79% от територията й. Обработваемата земя е 32 991 дка, мери и пасища са 5 204 дка и лозя -12 194 дка.
Климатичните условия са подходящи за отглеждане на повечето от разпространените в България селскостопански култури. Община Ново село има дългогодишни традиции в лозаро-винарския сектор. Отглеждат се предимно високостеблени винени сортове „Каберне”, „Мерло”, „Гъмза” и „Ркацители”. Водеща роля в икономиката на община Ново село има преработващата промишленост, свързана най-вече с ползване на селскостопански продукти – грозде и зърно. Предприятията в тази сфера имат трайни интереси в района и постепенно доразвиват и доизграждат старата материална база в общината. Сред приоритетните сфери на развитие на общината място заема и туризмът. Като благоприятен фактор за неговото развитие се отчита разположението на три от населените места на общината непосредствено на брега на р. Дунав (вкл. с.Ново село), което е и предпоставка за развитието и на воден туризъм. Кмет - Георги Герасимов Стоенелов.
info Община Ново село

Област Видин

област видин
Община Ружинци

Община Ружинци се намира в Северозападна България, област Видин. На северозапад граничи с община Димово, на изток и на юг с община Брусарци /област Монтана/, а на югозапад и запад с община Чупрене и Белоградчик. През територията на общината преминава река Лом.
От общата площ на общината земеделската земя обхваща 182 909 дка, обработваема земя е 144 607 дка, водни площи – 4 339 дка, горски територии – 38 676 дка, урбанизирана територия – 5 274 дка.
Важно значение за развитието на с.Ружинци като център на общината е неговото транспортно - географско положение. Селото е разположено на главен път Е 79 Граница Румъния - о.п.Видин – Монтана – Враца – София – Граница Гърция, част от трансевропейски коридор №4. Центърът на общината отстои на 54 км от гр.Видин, на 43 км от гр.Монтана. В северната част на общината преминава железопътната линия Видин – София. На територията на общината се намира гара Дреновец, която има транзитен характер. Друга ж.п. връзка на общината със страната е Гара Орешец, която се намира на 10 км от с.Ружинци. Кмет - Венцислав Томов Ванков .
info Община Ружинци

Област Видин

област видин
Община Чупрене

Община Чупрене е разположена в северозападната част на страната, в северните и североизточните склонове на Стара планина, непосредствено до държавната граница с Република Сърбия. На север, изток и юг граничи с общините Белоградчик, Ружинци и Чипровци, на запад – с община Княжевац, Република Сърбия. Общинският център – с.Чупрене се намира на 175 км от столицата София, на 75 км от областния център Видин и на 70 км от гр. Монтана. Община Чупрене е разположена около устието на р.Лом и р.Чупренска, в подножието на най-високия връх в Западна Стара планина – вр. Миджур. Кмет - Ваньо Костадинов Костин.
info Община Чупрене

Полезно в каталога

karta

Google Карта на гр. Видин. Статистически данни и информация.

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бизнес оферти

Публикувайте Вашата бизнес оферта в каталога или намерете фирма партньор ...

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

За реклама

Ако желаете да рекламирате Вашата фирма в каталога, вижте: абонамент

БИЗНЕС КАТАЛОГ ВИДИН

Изберете правилното място!

vtpp

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.