Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Добре дошли в новият бизнес каталог на гр. Видин. Представяме Ви фирмите от града и региона и тяхната основна дейност в отделни категории. Участието в каталога е безплатно и подлежи на обновяване. Ако желаете да рекламирате Вашата фирма в каталога, вижте фиксираните позиции и тарифи. Бизнес каталог Видин Ви предоставя възможност да популяризирате своята дейност.

Реклама в каталога

Представяне на фирмата

Видинска търговско-промишлена палата

vtpp

Адрес:
Видин 3700, ул. Цар Александър II 19-21
Телефон/Факс:
094/600 556; 094/600 576
Мобилен:

Email:
vdcci@mbox.contact.bg
Web: www.vdcci.bg

Видинската търговско-промишлена палата е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирана във Видински окръжен съд на 26.12.1990 год., на принципа на доброволно членство.
Мисията на палатата е да подпомага и насьрчава фирмите – членове на палатата и да представлява техните интереси; да оказва сьдействие в процеса на европейска и световна интеграция на територията на Видински регион и България.
Органи на управление:
Общо събрание на членовете – върховен орган;
Управителен сьвет:
Председател – управлява на обществени начала, има представителни и административни функции.
Палатата се финансира от собствен бюджет, не се субсидира от държавата; генерира приходи от членски внос и предоставяне на услуги.
Палатата работи на територията на гр. Видин и Видинска област; работи в рамките на системата на Търговско – промишлените палати в България и e част от Световната мрежа на търгожско-промишлени палати. По отворения си организационно - структурен градеж и вътрешно демократични принципи палатата е една алтернативна проекция на така необходимия обществен консенсус.
Търгоската палата предлага следните видове услуги:
Регистрация на фирмите в Търговския регистър на БТПП – София; Заверка на сертификати за произход на стока; Заверка на подпис върху договори, пълномощни и други документи; Заверка на покани - декларации за бизнес пътувания на чуждестранни лица в Република България; Регистрация на фирми в Националната система ЕАН; Разпространяване на бизнес оферти; Търсене на партньори в страната и чужбина; Издаване на бюлетин с делова информация; Представяне на български и чуждестранни фирми пред потенциални партньори; Организиране на бизнес делегации в страната и чужбина, посещения и участия в международни панаири и изложения; Организиране на панаири и изложения в България; Провежда курсове, семинари и делови срещи; Извършване на преводи и легализации на документи на юридически и физически лица;
Дейност:
В условията на адекватност към пазарната икономика, Видинската търговско-промишлена палата необременена от бюрократични задръжки, регионално независима и стояща близко до интересите на фирмите, насочва своята компетентна и професионална дейност към многообразните инициативи на българина за реализация на световния пазар. Икономическите и политически процеси на преобразувания в България през годините на прехода определиха мястото и ролята на ВТПП в стопанския живот на региона и взаимоотношенията й с членовете. ВТПП утвърди статута си на независима, неправителствена организация, чиито дълг е да подпомага, представлява и защитава интересите на своите членове и съдейства за развитието на международното икономическо сътрудничество. Палатата е най-голямата в региона отворена организация, в която членуват различни фирми: частни, държавни, кооперативни, общински и браншови съюзи. В момента членовете са около 100 на брой, като продължават да постъпват молби за членство, поради интереса от големия брой услуги в областта на бизнеса, които организацията предлага. Досегашният опит показва, че в условията на прехода към пазарна икономика курсовете и семинарите за обучение на ръководители и специалисти от фирмите все повече се оформя като важна дейност на Палатата. Провеждането на семинари по фирмено управление, външнотърговски и митнически режим, маркетинг, за подготовка на брокери, данъчно-счетоводни и други теми се превърна в ежегодна практика. За целия период от създаването на Палатата са проведени над 80 семинара с над 1200 участника. От честите контакти на ръководството на Палатата с ръководителите на фирми – членове на Палатата стана ясно, че фирмите имат нужда от повишаване квалификацията и преквалификация на персонала вследствие на промени в производствения цикъл на предприятията или приватизация на същите. За тази цел към Търговската палата беше регистриран клон на “Национален център за професионално обучение в системата на БТПП“, който разполага с много голям капацитет от високо квалифицирани преподаватели за обучение за преквалификация и повишаване на квалификацията на безработни и заети лица.
Сътрудничество на ВТПП с чуждестранни Палати, посолства, търговски представителства и други международни организации.
Една от важните функции на Палатата, заложена в нейния Устав е организиране участието на фирми нейни членове в изложби, аукциони, както в чужбина, така и в страната. През 1991 год. Палатата подписва споразумение с Палатата на област Щайермарк с център гр. Грац, Австрия и ръководството на Международния панаир в същия град и става официален представител на панаира за България през периода 1991-1996 год. През този период Видинската търговско-промишлена палата организира участието в изложението на 7 държавни и 10 частни фирми от област Видин и от страната. От създаването си Палатата развива активни двустранни отношения с Търговските палати от съседните държави, с които има подписани споразумения за сътрудничество - Търговските палати на Зайчар, Ниш и Лесковац от Република Сърбия, Крайова, Турно Северин и Слатина от Румъния и Серес и Кавала, Република Гърция. На 12.07.2001 год. във Видин беше подписан първия по рода си тристранен договор за сътрудничество, между Търговско – промишлените палати на Видин, Крайова-Румъния и Зайчар – Сърбия. Към същия този договор, на 13.11.2001 год. се присъедини и Търговско-промишлена палата гр. Турно Северин, област Мехединци, Румъния. В момента контактите между цитираните Палати от България, Румъния и Гърция са много активни и се изразяват в размяна на бизнес делегации, участия в местни панаири и изложения, съвместни семинари и обучения и особено в партньорство по различни проекти, финансирани по предприсъединителни фондове и оперативни програми. През годините на своята дейност Видинската палата има редица проведени срещи с търговски съветници и посланици от Полша, Австрия, Югославия, Румъния, Гърция, Русия и други европейски държави Палатата има подписани споразумения за сътрудничество и с Търговска палата Ровно - Украйна, Търговска палата Измир – Турция, Търговска палата Одрин – Турция и др. Сътрудничеството на Видинската Търговско-промишлена палата с чуждестранни палати, посолства, търговски представителства и други международни институции и организации и информацията, която получаваме от тях подпомага фирмите от региона да намерят подходящи за техния бизнес партньори от страната и чужбина и подобрява тяхното финансово състояние. Под различни форми на членство в Международните организации на търговските палати чрез Българската търговско-промишлена палата, Видинската търговско-промишлена палата има реални възможности и шанс да бъде един от проводниците за приобщаване на Видинския регион в интеграционните процеси в обединена Европа.
Участие на Видинската търговско-промишлена палата в обществено икономическия живот на Област Видин.
Видинската търговско-промишлена палата, като най-голямата обществена организация на бизнеса, участва активно в обществено-икономическия живот на областта. Представители от Палатата активно участват в различни съвети и комисии свързани с икономическото, социалното и регионално развитие на областта. От 2001 година Видинската търговско-промишлена палата активно участва в Тристранния съвет за социално партньорство, Комисията за икономическо и социално сближаване, Съвета по туризъм. Представители на палатата участват и в редица национални и международни семинари. За успешното изпълнение на дейността на ВТПП, заслуга имат както ръководството и щатните служители на Видинската търговско-промишлена палата, така и ръководителите и специалистите от фирми и други организации, членове на Палатата, които с разнообразните си предложения и идеи доказват необходимостта от нейното съществуване и развиване на дейност в област Видин.

Свържи се с фирмата

Contact

Използвайте формата за контакти. Изпратете запитване до фирмата.

Форма за контакти

Полетата с отметки* са задължителни .

* Вашето име/Фирма:

* Вашият еmail:

* Относно:* Съобщение:

Услуги

Основни услуги предлагани от ВТПП. За повече информация се свържете с нас на посочените телефони и Email.