Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Публично обсъждане по проекта за Регионалното депо

03.10.2014 | Новини от Видин | Регионални новини

Проектът се реализира чрез договор с Министерството на околната среда и водите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Регионални новини Видин

Предметът на общественото обсъждане бе поемането на дългосрочно задължение от страна на Община Видин към Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД във връзка с реализирането на проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин”. Проектът се реализира чрез договор с Министерството на околната среда и водите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Бенефициент и водеща организация при изпълнението и финансирането на проекта е Община Видин, като всички останали общини от областта са партньори. Началникът на отдел „Екология“ в Община Видин Борислав Борисов обясни, че поемането на дългосрочния дълг в размер на 1 087 311,01 лв. е продиктувано от задължението на общината да осигури средства за съфинансиране/собствен принос по проекта за регионалното депо. Той припомни, че общата стойност на допустимите инвестиционни разходи по проекта възлиза на 20 515 302,00 лв. Източниците на финансиране на тези разходи са: от ОП „Околна среда“ 2007-2013 г.” – 19 427 990,99 лв. (94,70 %), от тях помощ от Общността - 16 513 792,34 лв. (80,49 %/; национално съфинансиране - 2 914 198,65 лв. (14,21 %); финансиране, различно от оперативната програма – 1 087 311,01 (5,3 %), в това число 1 048 166, 68 лв. - от бюджета на общината, представляващи задължителен финансов принос на Община Видин и 39 144, 33 лв. – средства от други източници (отчисления от ПМС 207/2010 г. и Наредба №14/15.10.2010 г. за старото депо на Община Видин за 2011 и 2012 г.), които ще бъдат разплатени също от бюджета на общината.

Целта на проекта е изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на общините от област Видин, в съответствие с изискванията на Директива 1999/31/ЕС и на националното законодателство. Реализацията му ще доведе до създаване на устойчива система за управление на отпадъците във Видинския регион, на условия за ликвидиране на съществуващите общински депа и намаляване броя на старите замърсявания на територията им. Освен това тя ще донесе редица социални и икономически ползи. В депото пряко ще бъдат заети 14 работници. За събиране и извозване на отпадъците от общините и населените места, където няма система за събиране на отпадъците, ще бъдат създадени от 12 до 24 работни места. За целите на разделното събиране се очаква да бъдат открити нови 4 – 6 работни места. По такъв начин очакваният минимален брой заети със сметосъбирането, извозването и депонирането ще е 30, а максималният ще бъде 44 работни места.

Икономическите ползи са свързани със спестяване на разходи за ресурси, за отстраняване на щети или за почистване, намаляване на неудобства и рискове за здравето, повишаване стойността на земята в районите около рекултивираните сметища, намаляване на емисиите на газове, водещи до парников ефект, като в бъдеще тези газове могат да се използват за генериране на енергия. Гражданите могат да се запознаят с документите по проекта в сградата на общинска администрация, пл. „Бдинци” №2, етаж 8, ст. №7, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.