Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

От екоминистерството отговарят за завода в Сланотрън

02.09.2014 | Новини от Видин | Регионални новини

От министерството отговарят във връзка с изпратено до тях писмо от председателя на инициативния комитет.

Регионални новини Видин

Община Видин получи писмо от Министерството на околната среда и водите във връзка с реализиране на инвестиционното предложение „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми” с възложител „Търговска и Технологична компания” АД. Копие от писмото е изпратено също до Константин Пенчев – омбудсман на Република България и Емил Георгиев – председател на инициативен комитет „Да спасим Златорожието”. От министерството отговарят във връзка с изпратено до тях писмо от председателя на инициативния комитет. От там пишат във връзка с издаденото решение № МО1 – 1 от 04.03.2010 г. по ОВОС: „За инвестиционно предложение „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми” е проведена процедура по ОВОС, като директорът на РИОСВ – Монтана в качеството му на компетентен отговор по околна среда е издал Решение № МО1 – 1/ 2010 г. по ОВОС за одобряване осъществяването на инвестиционното предложение. Административният акт е влязъл в законна сила и е окончателен. В конкретния случай, посочените мотиви за „формално провеждане на общественото обсъждане” и „множество неточности, съдържащи се в ДОВОС” при издаване на решението сочат хипотезата на чл.99, т.1 от Административно процесуалния кодекс”.

Уточнява се, че в писмото от инициативния комитет „Да спасим Златорожието” няма изложени аргументи и не са представени доказателства, обуславящи наличие на основанията за възобновяване по т. 2-7 на чл.99 от АПК. В хода на процедурата по ОВОС, при проведеното обществено обсъждане на доклада за ОВОС на инвестиционното предложение не са представени становища и мнения на засегнатата общественост, които да са срещу реализиране на инициативата. Решението на директора на РИОСВ – Монтана също не е обжалвано. По реда на Закона за устройство на територията, за урегулиране на ПИ №000098, местността „Излаз“ в с. Сланотрън е одобрен подробен устройствен план за регулация и застрояване, който е утвърден със Заповед №РД-02-11-511/07.09.2010 г. на кмета на Община Видин. Издадено е разрешение за строеж №96 /02.12.2010 г. за строителство на обект „Завод за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми” в същата местност. В писмото от екоминистерството се обяснява, че относно издаденото разрешение за дейности с отпадъци №06-ДО-359-00/ 14.05.2014 г. изграждането и експлоатацията на инсталациите за пиролиза на излезли от употреба гуми се допуска единствено при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. Решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ – Монтана на 20.05.2014 г. и не е обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Монтана.

Решението е издадено преди въвеждане на обекта в експлоатация и след извършена проверка на място на площадката в с. Сланотрън, при която е установено, че инсталацията не е монтирана напълно и обектът не работи. В Условие №18 от разрешението за дейности с отпадъци се изисква – в срок до 1 месец от получаване на документ за въвеждане в експлоатация на обекта по ЗУТ, копие от същия да се предостави в РИОСВ - Монтана. От регионалната инспекция ще осъществяват контрол по спазване на законодателството по околна среда и при констатиране на нарушения ще бъдат предприети съответните административно наказателни и/ или принудителни административни мерки. „Като Ви благодаря за активната гражданска позиция, моля, при наличие на конкретни доказателства за нарушения на екологичното законодателство, същите да бъдат предоставени на МОСВ за извършване на нова проверка на постановените от РИОСВ – Монтана индивидуални административни актове” – завършва писмото.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.